3K Battery

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้สมาชิกกลุ่ม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล


ปัจจุบัน บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากควบรวมบริษัท ระหว่าง บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HCBT) และ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (HCGB) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535


บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือธุรกิจเกี่ยวการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่สำหรับรถฟอล์คลิฟท์ แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟและแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น


ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของบริษัทฯทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทฯวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและได้มาตรฐานสากลเป็นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

● มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับตรา ม.อ.ก. 6-2524 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นมา

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2008 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 โดย NAC เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS – Japanese Industrial Standard)

● มาตรฐานเยอรมัน (DIN – Detutsches Institut Fur Normung)

● มาตรฐานอเมริกา (SAE – Society of Automotive Engineers)

● มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)

● มาตรฐาน ESMA (ESMA of UAE certification received on October 14, 2019)

● มาตรฐานอินโดนีเซีย (SNI – Indonesia certification received on December 26, 2019)

● มาตรฐาน PS Mark (PS Mark – Philippines Standard Safety Certification Mark on 5th October 2022)


เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด ได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตที่ควบคู่ไปกับการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึ่งพอใจต่อลูกค้า


ด้วยการใช้เทคโทโลยีที่ทันสมัยจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูง “Change to Better Way” นอกจากการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว พนักงานที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ต่อการพัฒนาบริษัทฯ เช่นกัน


พันธกิจ

ทุ่มเทให้กับสังคมโดยการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น


คุณค่า : จิตวิญญาณการก่อตั้ง

“การบุกเบิก” การทำงานอย่างสร้างสรรค์โดยใช้แนวทางใหม่ๆในการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ เพื่อทำ หน้าที่เป็นผู้บุกเบิกโดย ใช้ด้านความเชี่ยวชาญของเรา มีความมุ่งมั่นที่จะติดตามเป้าหมายที่สูงเกินกว่าความสามารถของเรา

“ความจริงใจ”การกระทำด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและความซื่อสัตย์ตลอดเวลา ใช้จิตวิญญาณเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคมและสร้างความน่าเชื่อถือ

“ความสามัคคี” เต็มใจที่จะเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ความสาคัญในรายละเอียดและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


วิสัยทัศน์

เราสร้างสรรค์ “คุณค่าใหม่” ที่ข้ามเกินขอบเขตวิชาการทางเคมี ด้วยจิตวิญญาณของการท้าทาย บุกเบิกดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน ก่อให้เกิด “ความมหัศจรรย์” เกินความคาดหมายของสังคมและลูกค้า


บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้สมาชิกกลุ่ม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล


ปัจจุบัน บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากควบรวมบริษัท ระหว่าง บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HCBT) และ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (HCGB) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535


บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก คือธุรกิจเกี่ยวการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่สำหรับรถฟอล์คลิฟท์ แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟและแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น


ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของบริษัทฯทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทฯวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและได้มาตรฐานสากลเป็นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

● มาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับตรา ม.อ.ก. 6-2524 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นมา

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2008 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 โดย NAC เมื่อวันที่ 26 พศจิกายน 2560

● มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS – Japanese Industrial Standard)

● มาตรฐานเยอรมัน (DIN – Detutsches Institut Fur Normung)

● มาตรฐานอเมริกา (SAE – Society of Automotive Engineers)

● มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)

● มาตรฐาน ESMA (ESMA of UAE certification received on October 14, 2019)

● มาตรฐานอินโดนีเซีย (SNI – Indonesia certification received on December 26, 2019)

● มาตรฐาน PS Mark (PS Mark – Philippines Standard Safety Certification Mark on 5th October 2022)เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด ได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตที่ควบคู่ไปกับการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึ่งพอใจต่อลูกค้า


ด้วยการใช้เทคโทโลยีที่ทันสมัยจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูง “Change to Better Way” นอกจากการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว พนักงานที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ต่อการพัฒนาบริษัทฯ เช่นกัน


พันธกิจ

ทุ่มเทให้กับสังคมโดยการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น


คุณค่า : จิตวิญญาณการก่อตั้ง

“การบุกเบิก” การทำงานอย่างสร้างสรรค์โดยใช้แนวทางใหม่ๆในการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ เพื่อทำ หน้าที่เป็นผู้บุกเบิกโดย ใช้ด้านความเชี่ยวชาญของเรา มีความมุ่งมั่นที่จะติดตามเป้าหมายที่สูงเกินกว่าความสามารถของเรา

“ความจริงใจ”การกระทำด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและความซื่อสัตย์ตลอดเวลา ใช้จิตวิญญาณเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสังคมและสร้างความน่าเชื่อถือ

“ความสามัคคี” เต็มใจที่จะเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ความสาคัญในรายละเอียดและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย


วิสัยทัศน์

เราสร้างสรรค์ “คุณค่าใหม่” ที่ข้ามเกินขอบเขตวิชาการทางเคมี ด้วยจิตวิญญาณของการท้าทาย บุกเบิกดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน ก่อให้เกิด “ความมหัศจรรย์” เกินความคาดหมายของสังคมและลูกค้า

version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.