3K Battery

ข่าวสาร

ข่าวสาร

日本向け鉛蓄電池の価格改定について

日本向け鉛蓄電池の価格改定について

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 387 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 387 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2565

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ

หนังสือแจ้งการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” และบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเก็บรักษา ใช้ ส่งต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยมีข้อมูลของบุคคลธรรมดา ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ผู้ติดต่อ ผู้รับเหมา หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อันมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลและสิทธิต่างๆในฐานะที่ท่านเป็น “เจ้าของข้อมูล” ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ ก่อนวันที่พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้

หนังสือแจ้งการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” และบริษัทในเครือได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเก็บรักษา ใช้ ส่งต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยมีข้อมูลของบุคคลธรรมดา ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ผู้ติดต่อ ผู้รับเหมา หรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อันมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำหนังสือฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลและสิทธิต่างๆในฐานะที่ท่านเป็น “เจ้าของข้อมูล” ที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ ก่อนวันที่พ.ร.บ.ฯ จะมีผลบังคับใช้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “บมจ. ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี” และ “บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล”

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเก็บรักษา ใช้ ส่งต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้เป็นความลับ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection Policy) ขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัทต่อไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “บมจ. ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี” และ “บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล”

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเก็บรักษา ใช้ ส่งต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้เป็นความลับ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Protection Policy) ขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัทต่อไป

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

“ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564” ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

“ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564” ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ("HCGB") ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม") เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ ("บริษัทใหม่") ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ HCGB ("การควบบริษัท") ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ("HCGB") ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม") เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ ("บริษัทใหม่") ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ HCGB ("การควบบริษัท") ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ

version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.