3K Battery

Privacy policy

Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (”เรา”) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.3kbattery.com เราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งนี้ เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างปลอดภัยตามนโยบายและมาตรฐานของบริษัทเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา อาจมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล เป็นต้น เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และอาจใช้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานภายใน ที่เป็นตัวแทนของเราในการจัดเก็บเว็บไซต์และกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามปกติแล้วเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้กับบริการอื่นซึ่งสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานของรัฐเพื่อความปลอดภัย และในบางกรณีเราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายของเราเพื่อดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ

เราดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และหากเราได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการแอพพลิเคชั่น และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ อย่างดีที่สุด เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า และอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามที่เราเห็นสมควร โดยเราจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบ เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นโยบายคุกกี้

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราได้ใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้มีความสำคัญในการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธใช้งานของคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Performance/Analytical Cookies) - นับจำนวนทางสถิติ รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) - ช่วยจดจำความต้องการสำหรับการกลับมาใช้เว็บไซต์ซ้ำ ช่วยในการปรับแต่เนื้อหาและเว็บต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งา

คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) – บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บ และลิงค์ เพื่อปรับให้หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฎอยู่ตรงหน้าเว็บตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

คุกกี้เพื่อการโฆษณา(Marketing/Advertising Cookies) – จดจำและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงนำเสนอโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้

เพื่อสนองต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 3K BATTERY ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่ต้องการใช้งานเว็บไซตเรา แต่ไม่ประสงค์ให้มีการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การปิดคุกกี้เราไม่แนะนำเพราะอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ขอเรา รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านได้ใช้งานอยู่เป็นประจำด้วย ท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราเซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (”เรา”) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.3kbattery.com เราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งนี้ เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างปลอดภัยตามนโยบายและมาตรฐานของบริษัทเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา อาจมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล เป็นต้น เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และอาจใช้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานภายใน ที่เป็นตัวแทนของเราในการจัดเก็บเว็บไซต์และกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามปกติแล้วเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้กับบริการอื่นซึ่งสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานของรัฐเพื่อความปลอดภัย และในบางกรณีเราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายของเราเพื่อดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ

เราดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และหากเราได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการแอพพลิเคชั่น และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ อย่างดีที่สุด เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า และอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามที่เราเห็นสมควร โดยเราจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบ เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นโยบายคุกกี้

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราได้ใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้มีความสำคัญในการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธใช้งานของคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Performance/Analytical Cookies) - นับจำนวนทางสถิติ รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) - ช่วยจดจำความต้องการสำหรับการกลับมาใช้เว็บไซต์ซ้ำ ช่วยในการปรับแต่เนื้อหาและเว็บต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งา

คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) – บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บ และลิงค์ เพื่อปรับให้หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฎอยู่ตรงหน้าเว็บตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

คุกกี้เพื่อการโฆษณา(Marketing/Advertising Cookies) – จดจำและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงนำเสนอโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้

เพื่อสนองต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 3K BATTERY ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่ต้องการใช้งานเว็บไซตเรา แต่ไม่ประสงค์ให้มีการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การปิดคุกกี้เราไม่แนะนำเพราะอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ขอเรา รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านได้ใช้งานอยู่เป็นประจำด้วย ท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราเซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้

version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
version 2.0.0
version 2.0.0
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.
© COPYRIGHTS 2020 3K BATTERY. ALL RIGHTS RESERVED.